bodrum escort escort bodrum malatya escort escort kayseri
RSS

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

www.efs.gov.pl

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) ma na celu umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.

Wsparcie w ramach Programu skoncentrowane jest na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także na zagadnieniach związanych z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli, wdrażaniem zasady dobrego rządzenia oraz promocją zdrowia zasobów pracy.

Celem głównym PO KL jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany jest w ramach X priorytetów.

Projekt "Era inżyniera. Rozbudowa potencjału rozwojowego Politechniki Poznańskiej" uzyskał dofinansowanie w ramach:

  • Priorytetu: 4 Szkolnictwo wyższe i nauka
  • Działania: 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
  • Poddziałania: 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Ogólne informacje - Wsparcie w ramach tego Podziałania jest ukierunkowane na podniesienie jakości kształcenia na poziomie wyższym poprzez realizację programów rozwoju uczelni.

Programy rozwojowe uczelni umożliwiają podniesienie jakości oferowanych przez nie usług edukacyjnych poprzez m.in. otwieranie nowych kierunków studiów lub specjalności na istniejących kierunkach oraz realizację studiów podyplomowych.

Szczególnie istotnym elementem programów rozwojowych uczelni jest dostosowywanie kształcenia do potrzeb rynku pracy i uwarunkowań gospodarczych.

Więcej informacji na stronie www.efs.gov.pl.